Kirjuta arvustus

Renditingimused

MÕISTED

Kindlustusandja – juriidiline isik, kes kindlustab Sõidukit.

Sõidukipark – pikaajaliseks rendiks saadaval olev sõidukivalik, mis asuvad Rendileandja ja / või tema koostööpartnerite registreeritud müügipunktides või mida saab vaadata veebilehelt balticar.com, rentor.ee

Hinnakiri – veebilehel avaldatud kehtiv Rendileandja hinnakiri koos kõigi muudatuste ja täiendustega, kus on märgitud Rentnikule makstavad teenustasud ning rendileandjale hüvitamisele kuuluvad võlgade sissenõudmise, sõiduki tagastamise, remondi ja muud sarnased kulud.

Loomulik kulumine – muudatused Sõiduki tehnilises ja visuaalses seisukorras, samuti selle amortisatsioon, mis on Lepingu kehtivuse ajal põhjustatud Sõiduki loomuliku ja normaalse kulumise tagajärjel, arvestades Rendileandja ja / või sõiduki tootja ja käitamisnõudeid ning hooldusjuhised ja soovitusi.

Tööpäev – iga päev, mil Eestis on pangad avatud, välja arvatud laupäev, pühapäev ja riigipühad.

Tagatis – Rendilepingus nimetatud tagatisraha, mille Rentnik maksab Rendileandjale kohustuste täitmise tagatisena enne Sõiduki üleandmist Rentniku kasutusse ja valdusse.

GPS-seade – ülemaailmse positsioneerimissüsteemi seade, mida saab Rendileandja nimel sõidukile paigaldada.

Igakuise rendimakse kuupäev – Rendilepingus nimetatud kalendrikuupäev, milleks Rentnik maksab iga kuu Renditasu Sõiduki iga eelmise kuu eest. Iga eelmise kuu eest tuleb tasuda jooksval kuul.

Rendileandja – osaühing Autotek, registreerimisnumber 12628873, juriidiline aadress: Madara 25a, Tallinn

Rendileandja pank ja konto – Rendileandja pank ja konto, mis on märgitud Rendilepingu või Rentnikule igakuise rendi tasumiseks saadetud arves / teates.

KASKO kindlustuspoliis – kindlustuspoliis, mis tõendab sõiduki kahjustamise ja varguse kindlustamiseks sõlmitud kindlustuslepingu sõlmimist.

Klienditeeninduskeskus – Rendileandja või koostööpartneri üksus / tegevuskoht, kus rendileandja osutab teenuseid või rendileandja nimel teenuseid osutab koostööpartner.

Kohustuslik intress – vastavalt Eesti Vabariigi kehtivatele normatiivaktidele on kindlaks määratud intress, mille suurus on lepingu sõlmimise päeval 24% aastas ja mis arvutatakse pärast lepingu lõppemist.

Lepingulised maksed – Rentniku maksed Rendileandjale, mis hõlmavad rendi, viivise, leppetrahvide, samuti muude Lepingus või Hinnakirjas nimetatud maksete tasumist.

Leping – Rentniku ja Rendileandja vahel sõlmitud Sõiduki pikaajalise rendi leping ja käesolevad üldtingimused koos kõigi lisade ja muudatustega.

Koduleht – Rendileandja või tema koostööpartneri veebileht aadressiga balticar.com, rentor.ee

Rendiperiood – Rendilepingus kindlaksmääratud rendilepingu miinimum tähtaeg, mille jooksul, kui Leping lõpetatakse Rentniku teatel või Rentnik ei täida Lepingus sätestatut, maksab Rentnik Rendileandjale leppetrahvi summas ja ulatuses vastavalt üldtingimustele.

Rendilepingu tähtaeg – Rendilepingus nimetatud tähtaeg, mille jooksul Rentnikul on õigus Sõidukit kasutada, kui Rentnik täidab nõuetekohaselt käesoleva lepingu sätteid ja kohustus maksta Renditasu. Kui rendilepingu tähtaega pikendatakse või kui pooled lepivad kokku muu igakuise rendimakse kuupäeva, allkirjastavad pooled Rendilepingu muudatused.

Rent – Rendilepingus kindlaks määratud igakuine rent (koos kõigi Lepingu sõlmimise ajal rendile kehtivate maksudega), mille Rentnik maksab Rendileandjale Sõiduki kasutamise eest igal kuul hiljemalt rendi igakuise maksmise kuupäevaks.

Liikluskindlustus – Sõiduki omaniku kohustuslik liikluskindlustus.

Pikendamistasu – Rendileandjale makse rendilepingu pikendamise eest, mille suuruse määrab Rendileandja ja määratakse Rentnikule vastavalt punktile 16.2.

Lisatasud – lepingu ja Sõiduki kasutamisega seotud maksed, sealhulgas Rendilepingus täpsustatud lisatasud ja Hinnakirjas toodud maksed.

Taotlus – vastavalt Üldtingimustele Rentniku taotlus Rendileandjalt Sõiduki rentimiseks vastavalt Lepingu sätetele.

Osapooled - Rentnik ja / või Rendileandja.

Koostööpartner – OÜ Autoturg, registreerimisnumber 16070712, või mõni muu füüsiline või juriidiline isik, kellega Rendileandja on sõlminud koostöö- lepingu ja kes pakub Rendileandjale Lepinguga seotud renditeenuseid Rendileandja nimel ja kasuks.

Tehniline ülevaatus – Sõidukite riiklik tehnoülevaatus, mis tuleb läbi viia Eesti Vabariigi normatiivaktides sätestatud korras sõidukite tehnoseisundi kontrollimiseks ja maanteel osalemisega seotud regulatiivsete kontrollifunktsioonide täitmiseks.

Sõiduk – Rendilepingus nimetatud sõiduk (või mitu sõidukit), mille Rendileandja annab Rentniku valdusse ja kasutusse Lepingus kindlaksmääratud korras.

Sõiduki väärtus – Rendilepingus määratletud sõiduki väärtus, mille lepinguosalised on lepingu sõlmimise ajal kokku leppinud ja mille määramisel võetakse arvesse sõiduki mudelit, vanust, varustust ja tehnilist seisukorda, turutingimusi, looduslikku amortisatsiooni ja muid asjakohaseid tingimusi.

Kolmas isik - mis tahes isik, kes ei ole lepingu osaline.

ÜLDSÄTTED

 1. Lepingu objekt
  1. Lepingu sõlmimisega annab Rendileandja Rentnikule õiguse Sõidukit vallata ja kasutada (rentida), Rentnik kohustub Sõiduki vastu võtma Lepingus määratud tähtajaks, samuti maksma Lepinguga ettenähtud makseid ja täitma muid kohustusi.
  2. Rentnik kinnitab, et on iseseisvalt ja oma soovi järgi valinud Sõiduki sõidukipargist või kolmandast isikust ning on teadlik, et Sõiduk on kasutatud.
  3. Rendileandja kinnitab, et Rendileandjal on õigus rentida Sõiduk Rentnikule käesolevas lepingus sätestatud tingimustel.
 2. Taotlus ja selle läbivaatamine
  1. Lepingu sõlmimiseks Rentnik kas:
   1. Täidab veebilehel avalduse, märkides kogu nõutud teabe; või
   2. Esitab avalduse Rendileandjale, täites selle klienditeeninduskeskuses.
  2. Taotluse kinnitamise ja esitamisega kinnitab Rentnik, et teda teavitatakse punktidest 12.11., 12.13., 20.4. ja 20.5.
  3. Rendileandjal on õigus keelduda Sõiduki rentimisest Rentnikule, teavitades sellest Rentnikku või juhul, kui Rentnik on esitanud avalduse Rendileandja koostööpartnerile, teavitatakse keeldumisest Rentniku koostööpartnerit, kes teavitab Rentnikku. Rendileandja ei ole kohustatud põhjendama Sõiduki rentimisest keeldumist Rentnikule, kui normatiivaktides ei ole sätestatud teisiti.
  4. Kui Rendileandja keeldub Sõiduki rentimisest Rentnikule, loetakse Leping kehtetuks.
  5. Rendileandjal on õigus jätta Taotlus läbi vaatamata ja mitte vastu võtta Sõiduki rentimise otsust, kui Rentnik on rikkunud mõnda Rendileandja või mõne koostööpartneri ettevõttega varem sõlmitud lepingut.
  6. Avalduse esitamine ja Lepingu sätete selgitamine Rentnikule ei tähenda Lepingu sõlmimist.
 3. Lepingu sõlmimine
  1. Kui Rendileandja on Taotluse kätte saanud ja seda hinnanud, teinud sõiduki rentimise Rentnikule positiivse otsuse, teavitab Rendileandja Rentnikku, kuid juhul, kui Rentnik on esitanud avalduse Rendileandja koostööpartnerile, teavitab koostööpartner.
  2. Lepingu olulisi tingimusi selgitatakse Rentnikule ja Leping sõlmitakse Rentniku juuresolekul Klienditeeninduskeskuses.
  3. Leping jõustub ja loetakse sõlmituks päeval, mil mõlemad pooled on Rendilepingule alla kirjutanud, ja kehtib kohustuste täieliku täitmiseni. Üldtingimusi ei allkirjastata ning need saadetakse Rentniku e-posti aadressile 2 (kahe) tööpäeva jooksul alates Lepingu sõlmimise kuupäevast, samuti igal ajal Rendileandja veebisaidil balticar.com Kui Pooled kirjutavad alla ka üldtingimustele, jõustub leping päeval, mil pooled on allkirjastanud Rendilepingu ja üldtingimused.
  4. Lepingu allkirjastamisega vastavalt Üldtingimuste punktile 4.3. rentnik kinnitab, et on tutvunud ja mõistnud täielikult lepingu sätteid – nii Rendilepingu kui ka üldtingimusi, samuti on saanud Rendilepingu allkirjastatud koopia ning kohustub täitma lepingus sätestatud kohustusi. Juhul kui Pooled on allkirjastanud ka Üldtingimused, kinnitab Rentnik, et on saanud kätte nii Rendilepingu kui Üldtingimused.
  5. Lepingule kirjutatakse alla kahes eksemplaris, millest üks jääb rendileandjale ja teine rentnikule. Mõlemal lepingu eksemplari on võrdne juriidiline jõu.
  6. Juhul kui mõni lepingu säte muutub või tunnistatakse kehtetuks, ei muuda see ülejäänud sätteid kehtetuks. Lepingu vananenud sätted asendatakse uute sätetega, mis vastavad lepingu eesmärgile ja sisule.
 4. Sõiduki üleandmine ja vastuvõtmine Rentniku kasutusse
  1. Rendileandja annab sõiduki rentnikule üle alles pärast kõigi järgmiste tingimuste täitmist:
   1. Rendileandja on saanud tagatisraha (välja arvatud juhul, kui Rendilepingus on sätestatud, et tagatisraha ei maksta);
   2. Rentnik on esitanud Rendileandjale tema poolt nõutavad dokumendid, mis kinnitavad, et Sõiduk on kindlustatud KASKO-ga vastavalt Lepingu sätetele (kui Rendilepingu ei ole sätestatud, et KASKO-t pole vaja);
   3. Kui Rendilepingu jaotises „Erisätted“ sisalduvad muud tingimused (kui neid on) on täidetud.
  2. Rendileandja annab üle ja Rentnik võtab vastu Sõiduki tegelikku valdusse ja kasutusse vastavalt Lepingu tingimustele, allkirjastades akti, milles täpsustatakse muu hulgas Sõiduki läbisõidumõõdik (km), võti ja / või turvasüsteemi, seadmed ja komplekt, sõiduki tehniline ja visuaalne seisukord. Sõiduki omandiõigus jääb Rendileandjale ja Rendileandjal on õigus kogu Lepingu kehtivusaja jooksul hoida ühte Sõiduki võtmete ja / või turvasüsteemi juhtpaneelide ja võtmete komplekti.
  3. Enne lepingu ja akti allkirjastamist on Rentnik kohustatud kontrollima Sõiduki seisundit ja lepingutingimustele vastatust ning esitama kõik pretensioonid viivitamatult (st. fikseerides neid aktis). Hilisemad pretensioonid selles osas rahuldamisele ei kuulu (aktis fikseerimata puudustele tugineda ei saa).
  4. Lepingu ja akti allkirjastamisega kinnitab Rentnik, et:
   1. Rentnik on kontrollinud Sõiduki kvaliteeti ja vastavust Rentniku nõuetele. Rentnik kinnitab, et on sõidukit hoolikalt üle vaadanud (soovi korral oli võimaldatud eriteadmistega isikute kaasamine) ja temal ei ole pretensioone sõiduki seisukorra osas, st. sõiduk vastab lepingutingimustele;
   2. Sõidukil ei ole varjatuid defekte;
   3. Lepingu sõlmimisel on Rentnik arvestanud asjaoluga, et Sõidukit on kasutatud. Rendileandja ei lubanud ühtegi omadust ega ole väitnud, et Sõiduk ei esita ega avalda mingeid defekte mida võib kasutamise käigus ilmneda;
   4. Rentnik on Sõiduki valinud ning võtab kogu vastutuse ja riski selle ülevaatuse, seisukorra, hoolduse ja kasutatavuse eest Lepingu kehtivuse ajal, samuti tuvastatud puuduste kõrvaldamise eest;
   5. Rentnik vastutab kõikide Sõidukiga ja selle kasutamisega seotud riskide ja kahjude eest Rentniku süüst sõltumata (sh. kehavigastuste, surma põhjustamine, juhuslik kahjustamine, kaotamine, vargus, vääramatu jõu jne eest);
   6. ei nõua lepingu lõpetamist liigse kulukuse tõttu;
   7. Rentnik võtab vastutuse kõigi võimalike tagajärgede ja riskide eest, mis on seotud Sõidukiga kui suurenenud ohu allikaga.
  5. Võttes arvesse üldtingimuste artiklit 5.4. rendileandja ei kohustu kõrvaldama võimalikke puudusi või defekti, samuti kui puuduste või defekti avastamisel:
   1. vastavalt ei vähenda ega maksa tagasi juba makstud rendi, mitte täielikult ega osaliselt;
   2. ei hüvita Rentniku kulusid puuduste või puuduste kõrvaldamiseks, sealhulgas, kuid mitte ainult, vajalikud ja kehtivad kulud;
   3. ei vaheta sõidukit sama või samaväärse vastu;
   4. ei kõrvalda sõiduki võimalikke puudusi ega defekte;
   5. ei nõustu käesolevat lepingut üles ütlema ning hüvitama Rendi tasu ja muud Rentniku poolt rendileandja kasuks tehtud maksed.
 5. Sõiduki kasutamine:
  1. Sõiduk antakse Rentnikule isiklikuks kasutamiseks. Rentnik võtab endale täieliku vastutuse ja kõik riskid Sõiduki seisundi eest kogu rendiperioodi vältel, kohustades selle tagastama Rendileandjale seisundis, milles sõiduk algselt Rentnikule üle anti. Rentniku vastutus jääb püsima ka pärast renditähtaja, kui sõidukit ei tagastata rendileandjale pärast rendiperioodi lõppu.
  2. Rentnik on kohustatud tagama Sõiduki mõistliku ja ettevaatliku kasutamise, võttes arvesse tavapäraseid sõidunõudeid ja kehtivaid liikluseeskirju.
  3. Rentnikul ei ole õigust ilma Rendileandja kirjaliku nõusolekuta Sõidukit kolmandale isikule kasutamiseks anda. Selle punkti tähenduses ei loeta Kolmandateks isikuteks Rentniku abikaasat, täisealisi lapsi ja vanemaid. Sõiduki üleandmisel käesolevas punktis nimetatud isikutele vastutab Rentnik kehtiva juhiloa omamise eest Eesti Vabariigis ja nimetatud isikud täidavad Eesti Vabariigi seadustes ja määrustes nimetatud kohustusi juht, kasutaja, valdaja või omanik, samuti Rentnik vastutavad Rendileandja ees täielikult (solidaarselt) Lepingu sätete täitmise ning Sõiduki kasutamisel tekkida võivate võimalike kulude ja kahjude eest, sõltumata sellest, kes on sõidukit juhtinud.
  4. Sõidukit ei tohi kasutada:
   1. viisil, mis võib vähendada sõiduki väärtust rohkem kui tavalistes sõidutingimustes;
   2. juhtimiskoolituse või kulleriteenuse osutamise eest ilma Rendileandja eelneva kirjaliku nõusolekuta;
   3. haagise, haagise vms eseme pukseerimine ärilistel eesmärkidel;
   4. kiirusvõistlustel või muud tüüpi võistlustel;
   5. väljaspool Eesti Vabariigi territooriumi on võimalik ainult Rendileandja eelneva kirjaliku nõusoleku alusel.
   6. mis tahes liiki rentimine, allrentimine või kommertsreisijate vedu, samuti muud tüüpi teenused.
  5. Rentnik kannab piiranguteta kolmanda isikuga seotud võimalikke kulutusi või kaotusi, mis võivad tekkida Sõiduki kasutamise ajal.
  6. Rentnikul ei ole õigust Sõidukit või selle osa võõrandada, pantida ega muul viisil koormata.
  7. Rentnikul ei ole õigust Sõidukit ümber ehitada ja / või teha muudatusi Sõiduki tehnilistes seadmetes, sealhulgas Sõiduki modifitseerimine või erivarustuse paigaldamine, ning teha parandusi, mis on vastuolus Sõiduki tehnilises dokumentatsioonis toodud nõuetega või Eesti Vabariigi seadusi või ei saa neid kõrvaldada sõidukit kahjustamata. Kõik sõidukile tehtud parandused (varustus ja osad), mida ei saa sõidukit kahjustamata eemaldada, on sõiduki tagastamise korral rendileandjale rendileandja omand ja rendileandja ei ole kohustatud katma Rentniku kulutusi selle eest (välja arvatud juhul, kui kulude hüvitamisest on enne kulude kandmist kirjalikult kokku lepitud).
  8. Rendiperioodil on Rentnikul lubatud Sõidukiga sõita mitte rohkem kui Rendilepingu (Rendiperioodil lubatud läbisõit) määratud lubatud läbisõit. Kui pärast Renditähtaja möödumist või Lepingu ennetähtaegset lõpetamist tuvastatakse, et Rendilepingus sätestatud lubatud läbisõit on ületatud, on Rentnik kohustatud koos muude Lepingu maksetega vastavalt artiklile 15.4. ja 15.6. maksma Rendileandjale täiendavate läbitud kilomeetrite eest tasu tingimustes määratud summas ja korras. Rentnik on vabastatud kohustusest maksta Rendileandjale tasu Rendilepingus lubatud läbisõidu ületamise eest, kui Rentnik omandab pärast Rendilepingu möödumist või Lepingu lõppemist tema kasutuses oleva Sõiduki.
  9. Käesolevas lepingus nõutava lubatud läbisõidu arvutamiseks eeldavad lepinguosalised, et rendiperioodi jooksul on sõidukil lubatud sõita ühe kalendrikuu jooksul, mis vastab rendiperioodi lubatud läbisõidule jagatuna kalendrikuude arvuga rendiperioodil - läbisõit, mis vastab Rendilepingus kindlaksmääratud rendiperioodi jooksul lubatud kogu läbisõidule jagatuna rendiperioodi kalendripäevade arvuga.
 6. Sõidukite hooldus- ja remondieeskirjad
  1. Alates Sõiduki vastuvõtmise hetkest võtab Rentnik täieliku ja piiramatu vastutuse Sõiduki hoolduse eest ning vajadusel kohustub Rentnik teostama Sõiduki hooldust ja remonti omal kulul, st igas olukorras, kui Sõiduk vajab hooldus- ja remonditöid (Eesti Vabariigi tsiviilõiguse või tootja määratud intervallide tähenduses).) ja millal tuleb sõidukit remontida, et osaleda maanteeliikluses vastavalt Eesti Vabariigi normatiivaktidele. Sõiduki hooldus- ja remonditööd peavad olema teostatud kvaliteedis, mis vastab normatiivaktide, liiklusohutuse, sõiduki tootja soovituste nõuetele.
  2. Rentnik on kohustatud hoidma omal kulul abinõud heas tehnilises seisukorras, sealhulgas tehniliseks ja garantiihoolduseks ning remondiks, samuti läbima sõiduki tehnoülevaatus õigeaegselt. Selle kohustuse täitmise raames tagab Rentnik muu hulgas:
   1. Sõiduki tootja määratud hooldus, mida tehakse tootja määratud ajavahemike järel ja vastavalt kinnitatud hooldustööde kirjeldustele;
   2. Sõidukite remont, mis hõlmab järgmist:
    1. ülevaatus-, mõõtmis- ja reguleerimistööd;
    2. kuluosad (piduri klotsid, pidurikettad, klaasipuhastid, rihmad, laagrid jne), patareide, pirnide jms asendamine nende loodusliku kulumise tõttu;
    3. meditsiiniliste esmaabikomplektide ja tulekustutite uuendamine või asendamine, kui nende kehtivusaeg on möödas;
    4. garantiiremont;
    5. pidurite, kütuse-, jahutus-, elektri- ja väljalaskesüsteemide, mootori, käigukasti, jõuülekande, vedrustuse, šassii, rooliseadmete jms osade remont ja asendamine nende loodusliku amortisatsiooni tagajärjel;
    6. tehnoloogiliste vedelike (sh aknapesuvedelik) täiendamine;
    7. sõiduki mis tahes muu kahjustuse vältimine, mille tekkimine on tõenäoline / prognoositav ja sõltub konkreetsest sõidukist.
  3. Rentnik on kohustatud kogu käesoleva lepingu kehtivusaja vältel tagama omal kulul, et sõiduk on varustatud normatiivaktide nõuetele ja sõiduki tootja soovitustele (suurus ja kandevõime) vastavate rehvidega, mis pole halvemad (klass ja kulumine) kui rehvid, millega sõiduk üle anti Rentnikule. Rentnik annab sõidukile:
   1. hooajaliste rehvide vahetamine ja tasakaalustamine kaks korda aastas enne talve- või suvehooaja algust, mis on liiklusreeglites täpsustatud;
   2. rehvide hooaegade vaheline ladustamine;
   3. selliste rehvide ostmine, mis ei ole madalamad (klass ja kulumine) kui Rentnikule üleandmise ajal sõidukile paigaldatud rehvid, kulunud või kahjustatud rehvide asemel, kui see on vajalik.
  4. Rentnik on kohustatud Lepingu kehtivuse ajal hoidma Sõiduki kasutamisega seotud tehnilist ja garantii- dokumentatsiooni. Dokumentide kaotamise korral peab Rentnik võtma vajalikud meetmed dokumentide taastamiseks või vastava duplikaadi kättesaamiseks. Kui Rentnik ei võta dokumentide uuendamiseks meetmeid, on Rendileandjal õigus seda Rentniku nimel ja arvel teha. Sel juhul on Rentnik kohustatud tasuma kõik Rendileandja kulud ja Rendileandja komisjonitasu dokumentide uuendamise eest 5 (viie) tööpäeva jooksul pärast Rendileandja arve esitamist.
  5. Rentnik on kohustatud teostama tehnoülevaatuse vähemalt üks kord aastas, jälgides tehnilises passis tähtaega. Kui põhikontrollis hinnatakse sõiduki ja selle varustuse tehnilist seisukorda mittevastavaks, peab rentnik hiljemalt 30 (kolmekümne) päeva jooksul pärast põhikontrolli kõrvaldama kõik defektid omal kulul ja läbima põhikontrolli uuesti. Kui Rentnik ei ole 30 (kolmekümne) päeva jooksul pärast tehnoülevaatuse põhikontrolli kõrvaldanud puudusi on Rendileandjal õigus Lepingust taganeda vastavalt lepingu teistele sätetele.
  6. Rentnikul ei ole õigust nõuda Sõiduki hooldus- ja remondikulude hüvitamist, mis ta on Sõiduki jaoks teinud, kui Pooled ei ole kirjalikult kokku leppinud teisiti.
  7. Rendileandja ei vastuta defektide, samuti muude Sõiduki kahjustuste eest, mis võivad tekkida ning mõjutada Sõiduki väärtust ja selle kasutamise võimalust.
 7. Sõiduki kindlustus
  1. Rendileandja vormistab sõidukile kohustusliku liikluskindlustuse Rendileandja valitud Kindlustaja juures, juhul, kui Pooled on kokku leppinud.
  2. Kui Rendilepingus on kokkulepitud, et Kasko kindlustuse vormistamine on kohustuslik, siis Rendileandja vormistab nimetatud Kasko kindlustuse Rentniku kulul Rendileandja valitud Kindlustaja juures. Rendileandja esitab Rentnikule arve / teatise Kasko kindlustuse eest tasumiseks vastavalt tegelikule kulule ja Rentnik on kohustatud nimetatud tasuma hiljemalt 5 (viie) päeva jooksul alates Rendileandja kirjaliku arve / teatise saatmisest.
  3. Rentnik on kohustatud täitma kõik kindlustuslepingust, kindlustustingimustest ja seadusest tulenevad sõiduki otsese valdaja kohustused. Rentnik vastutab Rendileandja ees kõikide kahjude ja kulude eest, mis tulenevad kindlustuslepingu, kindlustustingimuste sätete ja seadusest tulenevate kohustuste rikkumise eest.
  4. Kindlustuslepingust, kindlustustingimustest ja seadusest tulenevate kohustuste Rentniku poolt rikkumine või Kasko kindlustuse eest tasumise kohustuse täitmata jätmine loetakse Rendilepingu oluliseks rikkumiseks, mis annab Rendileandjale õiguse Rendilepingu erakorraliseks ülesütlemiseks.
  5. Kindlustusjuhtumi korral::
   1. Rentnik on kohustatud viivitamata, kuid mitte hiljem kui 1 (ühe) tööpäeva jooksul alates kindlustusjuhtumi toimumisest, teavitama Rendileandjat kindlustusjuhtumi toimumisest ja Sõiduki seisundist, samuti tegutsema vastavalt kindlustuslepingu, sealhulgas Rendileandja esindamine läbirääkimistel kindlustusandjaga;
   2. Sõiduki kahjustumise korral suunab Rendileandja kõigepealt Rentnikult saadud kindlustushüvitise maksevõla tasumiseks, ülejäänud osa läheb Sõiduki remondi eest tasumiseks, kui Pooled ja Kindlustusandja ei lepi kokku teisiti. Kui kindlustushüvitist ei saa, peab Rentnik sõidukit oma kulul taastama, samuti jätkama Lepingu maksete tasumist;
   3. Sõiduki hävimise, varguse või röövimise korral, sõltumata sellest, kas surma, varguse või röövi eest vastutab Rentnik:
    1. Rentnik jätkab rendi maksmist seni, kuni kindlustusandja maksab rendileandjale kindlustushüvitise;
    2. Rendileandja suunab saadud kindlustushüvitise kõigepealt Rentniku lepingulise võla tasumisele ja seejärel Sõiduki järelejäänud väärtusele;
    3. kui väljamakstud kindlustushüvitis ei ole Rentniku lepinguliste kohustuste täitmiseks ja / või sõiduki väärtuse hüvitamiseks piisav, on Rentnik kohustatud maksma Rendileandjale väljamakstud kindlustushüvitise ja Rentniku lepinguliste kohustuste täitmiseks vajaliku summa vahe ja / või või kompenseerima sõiduki väärtus;
    4. kui kindlustushüvitist ei maksta vastavalt kindlustusandja otsusele, on Rentnik kohustatud maksma Rendileandjale sõiduki järelejäänud väärtuse kompenseerimiseks ja rendilepingu kohustuste täitmiseks vajaliku summa.
  6. Kindlustusjuhtumi toimumine, sealhulgas, kuid mitte ainult, vaidlused kindlustushüvitise maksmata jätmise, kindlustushüvitise suuruse kohta, samuti juhud, kui sõidukiga juhtunud õnnetus ei ole kindlustusjuhtum, ei vabasta Rentniku kohustuste täitmisest.
  7. Vajadusel esindab Rentnik Rendileandjat kindlustusandjaga seotud vaidlustes kindlustushüvitise maksmise või suurusega seotud küsimustes, samuti täidab omal kulul kõik vajalikud formaalsused kindlustushüvitise taotlemiseks ja saamiseks rendileandja kasuks. Vaidlustes osalemise kulud kannab Rentnik.
  8. Kui Rendilepingus ei ole sätestatud sõiduki KAKSO kindlustuse esitamise nõuet või kui Rentnik ei ole seda andnud, siis Sõiduki kahjustamine, hävitamine, vargus, röövimine või muu õnnetus, olenemata sellest, kas süüdi on Rentnik, ei vabasta Rentnikku lepingust tulenevatest kohustustest, sealhulgas, kuid mitte ainult rendimaksete tasumisest, sõiduki seisundi taastamisest või Rendileandjale väärtuse hüvitamisest.
  9. Rentnik vastutab kõigi kolmandatele isikutele ja Rendileandjale tekkivate kahjude eest, kui rentnik ei ole täitnud liikluskindlustuse kindlustuslepingu sätteid või kui kindlustusandja on keeldunud kindlustuse maksmisest rentniku või isikute süül kellele Rentnik on Sõiduki üle andnud.
 8. Lepingu maksed ja kulud
  1. Rentnik maksab Rendileandjale Sõiduki rendi Rendilepingus kindlaksmääratud renditasu. Rentnik kohustub tasuma rendimakseid nii, et iga Rendimakse laekuks Rendileandja kontole hiljemalt Lepingu Rendilepingus määratud Igakuiste rendimaksete Kuupäeval, Summas ja valuutas. Rent sisaldab kõiki Eesti Vabariigis kindlaksmääratud makse, mille rentnik või rendileandja peab tasuma seoses rendiga lepingu sõlmimise päeval.
  2. Poolte kokkuleppel võib määrata erineva igakuise rendimakse kuupäeva.
  3. Kui lepingu maksetähtaeg langeb kokku puhkuse või riigipühaga, tuleb maksed teha eelmisel tööpäeval.
  4. Renditasu arvestatakse alates akti allkirjastamise hetkest, kui Rentnik on Sõiduki vastu võtnud, ja arvestus lõpetatakse järgmisel päeval pärast Sõiduki tagastamist Rendileandjale, mida kinnitab vastav akt.
  5. Rentnik teeb makse Rendileandja kontole ülekandega või sularahas Rendileandja klienditeeninduskeskustes.
  6. Rentnik on kohustatud lepingu ülekandega tasumisel märkima lepingu või arve numbri.
  7. Kui Rentnik teeb makse mitte üldtingimuste punktis 9.6 sätestatu kohaselt, siis on Rendileandjal õigus lugeda selline makse laekumata enne selle tuvastamist.
  8. Kui Lepingu kehtivuse ajal jõustuvad maksud või tasud või kui ilmnevad asjaolud, mis tulenevad õigusaktidest ja / või reguleerivatest asutustest, mis kehtestavad Rendileandjale täiendavaid makseid või vähendavad lepingu või sõidukirendiga seotud makseid, on Rendileandja õigus vastavalt Lepingu makseid suurendada või vähendada.
  9. Rentnik tasub kõik Rendilepingu nimetatud Lisatasud, samuti Sõiduki kasutamisega, valdamisega ja omamisega seotud lepingus otseselt määratlemata maksed, sealhulgas, kuid mitte ainult, muud liiklusinspektsiooniga seotud kulud, samuti Eesti Vabariigi seaduste ja määrustega sätestatud maksud ja riigilõivud.
  10. Rentnik on kohustatud viivitamatult vahetult otse tasuma kõik haldus-, väärteo- ja muud trahvid ning maksed (sh. võlaõiguslikest õigussuhetest tulenevad teenustasud ja leppetrahvid), mis on seotud Sõidukiga kasutamisega ja valdamisega. Kui Rendileandja on neid trahvi / makseid juba tasunud, siis Rentnik on kohustatud viivitamatult hüvitama Rendileandjale kõik sellega seotud kulud (sh. menetluskulud) ja lepinguga ettenähtud muud tasud.
  11. Lisaks Rendile maksab Rentnik vastavalt Rendileandja poolt 5 (viie) tööpäeva jooksul pärast Rendileandja arve / teate kättesaamist väljastatud arvetele:
   1. maksab Rendileandjale vahendustasu ja hüvitab kulud vastavalt Rendileandja hinnakirjale; ja
   2. hüvitama rendileandjale kõik mõistlikud kulud, mis on seotud lepingu täitmisega, sealhulgas, kuid mitte ainult, sõidukikindlustus, lepingu lõpetamine, sõiduki ülevõtmine, tagastamine, transport rendileandja parklasse, sõiduki hüvitamine surma korral, parandamine, defektide kõrvaldamine pärast sõiduki aegumist või ennetähtaegset lõpetamist, igasugused tasud registreerimise, ümberregistreerimise, registrist kustutamise, registreerimise peatamise, tühistamise jms eest, haldustrahvid ja trahvid / leppetrahvid muude suhete rikkumiste eest kolmandate isikutega trahvid liikluseeskirjade ja parkimiseeskirjade rikkumise eest, riigi ja kohaliku omavalitsuse maksud ja lõivud, kolmandate isikute nõuded ajavahemikule alates akti allakirjutamisest kuni sõiduki tagastamiseni rendileandjale; ja
   3. hüvitama kõik kolmanda isikuga seotud võimalikud kulud või kahjud, mis tekivad Sõiduki kasutamise ajal akti allkirjastamise ja rendileandjale tagastamise vahel.
  12. Kui Rentnik palub Rendileandjal vaadata läbi ja / või muuta Lepingu tingimusi, sealhulgas renditasu suuruse ja tingimustega, kuid mitte ainult, ja Rendileandja nõustub Rentniku sellise taotlusega või teeb Rentnikule uue pakkumise, mille Rentnik aktsepteerib, on Rentnik kohustatud maksma Rendileandja lepingutasu selliste muudatuste jõustumise eest.
  13. Pooled lepivad kokku, et dokumentide vahetamine toimub elektrooniliselt, st Rendileandja koostab arved / teated igakuiste maksete ja muude Lepingu alusel tehtavate maksete kohta elektroonilises vormis ning need kehtivad ilma allkirjata ja templita. Kuumakse arved / teated saadetakse Rentnikule e-posti teel taotluses või lepingus märgitud e-posti aadressile. Rentnik maksab rendileandjale renti igal kuul hiljemalt igakuise rendimakse kuupäevaks, olenemata sellest, kas rendileandjalt on saadud arve / teade.
  14. Kui Rentnik jätab Rendileandja arved tähtaegselt tasumata ja / või jätab igakuise rendimakse kuupäeva vahele, on Rendileandjal õigus nõuda Rentnikult viivist määras 24% aastas.
  15. Kui lepingus ega arvel ei ole määratud rendileandja kasuks tehtavate maksete maksetähtaega, lepivad pooled kokku, et selline maksmine toimub 5 (viie) päeva jooksul pärast rendileandja arve / teate saatmist.
  16. Kui Rentnik teeb makse muus valuutas, konverteerib Rendileandja vastava summa Rendilepingu kindlaksmääratud valuutasse Rendileandja valitud krediidiasutuse vahetuskursi alusel või Eesti panga määratud vahetuskursi alusel makse kuupäeva seisuga. Kui pärast vastava summa ümberarvestamist ei kata Rentniku tehtud makse jooksvat Rendimakse, arve summat ega võlga, kohustub Rentnik vastava vahe tasuma 3 (kolme) päeva jooksul alates Rendileandja teate kuupäevast ja / või arve saatmisest. Kõik raha konverteerimisega, ülekannetega, sissemaksetega jms seotud kulud kannab Rentnik.
  17. Lepingust tulenevate kohustuste täitmise eest makstavaid makseid krediteeritakse järgmises järjekorras: 1) Rendileandja kantud kulutuste hüvitamine, 2) lepingus nimetatud lepingutasude ja teenuste maksmine, 3) viivisintressi maksmine, 4) rendimaksete tasumine, 5) leppetrahv.
  18. Kõik maksed vastavalt Lepingule ja Rendileandja poolt väljastatud arvetele peab olema Rentnikul tehtud, olenemata sellest, kas Sõiduk on kasutatav või mitte. Sõiduki kasutamise osaline või täielik piiramine (sõiduki kahjustumise, kaotsimineku või täieliku hävimise, sõidukiga seotud vaidluste, ametivõimude mis tahes põhjusel sõiduki kinnipidamise, parkimise ja / või evakueerimise, samuti vaidluste tõttu) ei vabasta Rentnikku lepinguliste kohustuste täitmisest ja lepinguga ettenähtud tasude maksmisest.
 9. Tagatisraha
  1. Käesolevast lepingust tulenevate kohustuste täitmise tagatisena maksab Rentnik Rendileandjale Tagatisraha Rendilepingus kindlaksmääratud summas. Pärast Lepingu sõlmimist esitab Rendileandja Rentnikule arve / teate Tagatisraha tasumise kohta, mille Rentnik peab koheselt tasuma sularahas Lepingu sõlmimise kohas või samal päeval ülekandega Lepingus nimetatud kontole Rendileandja arve / teade alusel.
  2. Tagatisraha kasutamine, selle summa pikendamine ja tagasimakse:
   1. Rendileandjal on õigus kasutada tagatisraha ette teatamata käesolevast lepingust või normatiivaktist tulenevate nõuete rahuldamiseks, kui kohustuse täitmisega viivitatakse kauem kui 5 (viis) kalendripäeva;
   2. Kui Rendileandja on tagatisraha kasutanud täielikult või osaliselt, tagab Rentnik tagatisraha summa pikendamise Rendilepingus kindlaksmääratud summale 5 (viie) tööpäeva jooksul pärast Rendileandja kirjaliku taotluse saamist.;
   3. Kui käesoleva Lepingu lõpetamisel ei kasutata tagatisraha või kasutatakse seda osaliselt Lepingu täitmise tagamiseks, siis tagastatakse see rentnikule täies ulatuses või ülejäänud osa 3 (kolme) kalendripäeva jooksul pärast lepingu laekumist. Rentniku kirjalik taotlus.
  3. Rentnikul ei ole õigust nõuda tagatisraha intressi suurendamist. Rendileandja ei ole kohustatud hoidma tagatisraha enda varast eraldi.
 10. GPS-seade
  1. Rentnik on teadlik ja saab aru, et Sõiduk võib olla varustatud GPS-seadmega Sõiduki turvalisuse tagamiseks varguste / omastamise eest Rendileandja nimel, samuti Rentniku käesolevast lepingust tulenevate kohustuste tagamiseks ja kontrollimiseks. Rendileandja võib saada teateid sõiduki lahkumisest väljaspool lubatud piirkonda vastavalt privaatsuspoliitika sätetele. Rendileandjal on õigus oma kulul paigaldada rendileandja äranägemisel kogu lepingu kehtivusaja jooksul sõidukile mis tahes GPS või sõiduki seiskamise seadmeid.
  2. Rentnikul ei ole õigust GPS-seadet demonteerida ega teisaldada, kui see on Sõidukisse paigaldatud, samuti lahti ühendada ilma Rendileandja kirjaliku nõusolekuta.
  3. Rentnik on kohustatud Rendileandja motiveeritud taotlusel 3 (kolme) tööpäeva jooksul sõiduki rendileandjale üle andma Rendileandja poolt märgitud kohas ning andma Rendileandjale võimaluse GPS-seadme paigaldamiseks või parandustööde teostamiseks.
 11. Muud lepinguosaliste õigused ja kohustused
  1. Rentnik on kohustatud lahendama Sõidukiga seotud vaidlusi, kõrvaldama kõik Sõidukile tuvastatud puudused ja puudused, samuti pöörduma kolmandate isikute vastu, kui need on Rendileandjale mingil viisil tekitanud kahju, Sõidukit kahjustanud või ebaseaduslikult kasutanud Nimetatud kohustuste täitmiseks saab Rentnik Rendileandjalt volituse vastavalt Üldtingimuste punktile 14.1.
  2. Rentnik on kohustatud Rendileandja nõudmisel esitama Sõiduki kasutamise ja kindlustamisega seotud dokumendid 3 (kolme) tööpäeva jooksul.
  3. Rendileandjal on õigus Sõiduki seisukorda igal ajal kontrollida kas otse või selleks volitatud isiku kaudu. Rentnik on kohustatud Rendileandja nõudmisel Rendileandjale esitama Sõiduki 3 (kolme) kalendripäeva jooksul ja andma Rendileandjale võimaluse Sõiduki korrasolekut kontrollida.
  4. Kui Sõiduk peetakse kinni, teisaldatakse parklasse ja / või evakueeritakse mingil põhjusel, on Rentnik kohustatud viivitamatult võtma kõik vajalikud toimingud Sõiduki tagasi saamiseks. Sellisel juhul on Rendileandjal õigus Sõiduk üle võtta ja Leping üles öelda ilma kohustuseta hüvitada Rentnikule tekkinud kahjud ning tagastamata Rentnikule Rent ja muud Rentniku poolt tasutud maksed.
  5. Rentnik peab Rendileandjale teatama kavatsusest esitada rentniku maksejõuetuse avaldus kohtule 5 (viis) tööpäeva enne avalduse kohtule esitamist.
  6. Rentnik on kohustatud viivitamata, kuid mitte hiljem kui 5 (viie) päeva jooksul, Rendileandjat kirjalikult teavitama, kui:
   1. Rentniku nimi, perekonnanimi, aadress, e-posti aadress, telefoninumber jne kontaktandmed, samuti pangakonto muutus;
   2. Sõiduk konfiskeeritakse või saab selliste asjaolude tekkimise võimalikkuse kohta teada;
   3. sõiduki tehniline ja / või muu dokumentatsioon on kadunud;
   4. Sõidukil on registreeritud keelumärk;
   5. Rentniku suhtes on esitatud pankrotiavaldus;
   6. Sõiduk on kadunud (sealhulgas vargus), rikutud või täielikult hävinud või on toimunud mõni muu sündmus, mis võib ohustada lepingu täitmist.
  7. Lepingu raames on Rentnik kohustatud kasutama ainult turvalisi elektroonilise side ja andmeedastuse vahendeid ning seadmeid.
  8. Rentnikku teavitatakse ja nõustutakse, et Rendileandjal kui Sõiduki omanikul on õigus oma äranägemisel ja ilma Rentniku nõusolekuta Sõiduk võõrandada, pantida või muul viisil koormata mis tahes kolmanda isiku kasuks, tagades, et käesolev leping koos kõigi selle sätetega on kehtiv, olemasolev, siduv uuele Sõidukiomanikule ja Sõiduki võõrandamise korral Rendileandjale, on Sõiduki rentimise õigus Rentnikule reserveeritud käesolevas lepingus sätestatud tingimustel. Sõiduki võõrandamise korral volitab Rentnik tingimusteta ja pöördumatult Rendileandjat allkirjastama Rentniku nimel Rendileandjale vormis ja sisus aktsepteeritava pikenduse, millega uuendatakse Lepingus nimetatud kohustusi sõiduki uuele Omanikule.
  9. Kui lepinguosalised kasutavad lepingu täitmise ajal sidevahendeid, ei vastuta rendileandja kahjude eest, mis on tekkinud posti-, elektrooniliste või muude sidevahendite ning rendileandja vastavaid teenuseid osutavate tehniliste seadmete kasutamise häirete tõttu, sealhulgas, kuid mitte ainult, sidevahendid häirete tõttu, Veebilehe talitlushäirete tõttu, krediidiasutuste elektroonilise andmevahetuse ja maksesüsteemide (sh internetipanga) talitlushäirete tõttu.
  10. Rentnik nõustub Rendileandja õigusega üle anda (loovutada) Lepingust või selle osast tulenevad nõuded piiramatule arvule Kolmandatele isikutele. Rentnik ei vaidle vastu, et sellisel juhul avaldab Rendileandja kolmandatele isikutele kogu Lepingust tuleneva teabe. Rentnik on nõus ja on teadlik, et Rendileandja ei ole kohustatud Rentnikku Lepingust tulenevate Rendileandjate nõuete loovutamisest kolmandatele isikutele teavitama.
  11. Rentnik nõustub, et Lepingust või selle osast tulenevate nõuete loovutamisel kolmandatele isikutele on sellistel kolmandatel isikutel (volitatud isikutel) õigus loovutatud nõuded või nende osa piiramatule arvule kolmandatele isikutele. Sellisel juhul on kolmandatel isikutel (volitatud isikutel) sama õigus avaldada kolmandatele isikutele lepingust tulenevat teavet, samuti teavet Rentniku kohta, mis on lepinguga rendileandja jaoks kindlaks määratud, ega ole kohustatud Rentniku teavitama selline ülesanne.
  12. Rentnik nõustub, et Lepingust tulenevate nõuete loovutamise korral on Rendileandjal õigus, kuid mitte kohustus, jätkata Lepingust tulenevate maksete teenimist uute võlausaldajate esindajana tegutsevate võlausaldajate kasuks. Kui Rendileandja jätkab Lepingust tulenevate Lepingu maksete teenindamist, jätkab Rentnik Lepingu maksete teostamist Rendileandjale Rendileandja kontole või mõnele teisele Rendileandja arvel / teatises nimetatud kontole. Lisaks nõustub Rentnik, et Rendileandja ei ole kohustatud Rentnikku teavitama asjaolust, et Rendileandja tegutseb jätkuvalt võlausaldaja agendina (usaldusisikuna). Kui Rendileandja loovutab Lepingust tulenevad nõuded kolmandatele isikutele, jätkamata Lepingust tulenevate Lepingu maksete teenindamist, jätkab Rentnik Lepingu kohaste maksete tasumist Rendileandja teatises Rendileandjale märgitud uute võlausaldajate kontodele.
  13. Rentnik nõustub, et pakkudes kolmandatele isikutele võimalust loovutada neile lepingust tulenevaid nõudeid, on Rendileandjal õigus avalikustada kolmandatele isikutele järgmine Rentnikuga seotud teave: Rentniku sugu, asukoht, igakuine puhas sissetulek, kulud, krediidiajalugu ja muu Rentnikuga seotud teave. Pakkudes võimalust saada lepingust tulenevaid nõudeid loovutamise teel, kohustub Rendileandja mitte avalikustama Rentniku nime, perekonnanime, isikukoodi, telefoninumbrit, e-posti aadressi, aadressi või muud teavet, mille abil Rentnik saaks tuvastada. Pärast loovutuslepingu sõlmimist annab Rendileandja käsundisaajale üle kogu Rendileandja käsutuses oleva teabe Rentniku kohta.
 12. Sõiduki üleandmine Rendileandjale pärast Rendilepingu lõppemist ja Lepingu ülesütlemise korral
  1. Rentnik peab arvestama, et:
   1. Sõidukite üleandmiskohad (asukohad), nende aadressid ja lahtiolekuajad on näidatud Rendileandja veebilehel.
   2. Rendilepingu lõppemise ajaks, mille jaoks leping on sõlmitud, on Rentnik kohustatud õigeaegselt võtma Rendileandjaga ühendust ja andma Sõiduki rendileandjale või Rendileandja koostööpartnerile üle hiljemalt viimase Renditähtaja jooksul, välja arvatud juhul, kui Pooled on kokku leppinud rendilepingu pikendamises. Kui Rendiperioodi viimasel päeval ei ole Rendileandja veebilehell avaldatud andmete kohaselt avatud ühtegi Sõiduki üleandmispunkti, siis tuleb Sõiduk järgmisel tööpäeval tagastada kell 12:00.
   3. Kui Rentnik ühepoolselt lepingust taganeb, tuleb Sõiduk nende tööajal viivitamatult anda Rendileandja või Rendileandja koostööpartneri valdusse ühes Sõiduki üleandmiskohas. Kuid Rentniku teade ei ole renti arvestuse peatamise alus.
   4. Lepingu ennetähtaegse lõpetamise korral, kui seda õigust on rendileandja kasutanud, peab rentnik andma sõiduki rendileandjale või rendileandja koostööpartnerile üle lepingu tähtajal ja kohas, mis on märgitud lepingu varajases teatises või ühel ajal sõiduki üleandmispunktidest.
   5. Rendileandja asemel võib Sõiduki üle võtta ka Koostööpartner või Rendileandja määratud volitatud isik.
   6. Kui Rentnik ei tagasta Sõidukit rendileandjale või Rendileandja koostööpartnerile õigeaegselt, on Rentnik kohustatud maksma Rendileandjale Viivist summas 24% Sõiduki väärtusest aastas.
   7. SSõiduki üleandmist kinnitab Rentnik ja Rendileandja või Rendileandja koostööpartneri allkirjastatud akt, välja arvatud juhtudel, kui Sõiduk on sunniviisiliselt tagastatud ja / või olukordades, kus akti allkirjastamine pole võimalik.
  2. Igal juhul, kui sõiduk tagastatakse rendileandjale:
   1. Tagastataval sõidukil peab olema: puhas kere ja salong, mis on tootja poolt varustatud (sealhulgas, kuid mitte ainult, sõiduki võtmed), hooajaliste rehvidega, mis ei ole halvemad kui rehvid (klass ja kulumine), mis sõidukil sel ajal oli rentnikule üleandmise, kehtiv tehnoülevaatus, mis kehtib vähemalt 30 (kolmkümmend) päeva pärast sõiduki rendileandjale tagastamise akti allkirjastamise kuupäeva;
   2. Tagastataval Sõidukil ei tohi olla lepingu kehtivuse ajal ühtegi riket, vigastust ega defekti, mis ei ole seotud loomulike amortisatsiooniga.
   3. Sõiduki kasutamisega seotud võtmed, päraldised ja dokumentatsioon tuleb üle anda koos sõidukiga.
   4. Kui tagastatav sõiduk ei vasta lepingutingimustele, kohustub Rentnik hüvitama kõik lepingutingimustele vastavusse viimise kulud. Hooldusteenuste, remondi- ja materjalikulude suuruse määrab rendileandja teenusepakkujate ja müüjate väljastatud arvete või hinnangute alusel. Kui Sõiduk on sellises seisukorras, et seda ei saa parandada / taastada, on Rentnik kohustatud maksma Rendileandjale sõidukile järelejäänud sõiduki väärtuse.
  3. Rentnik nõustub, et Rendileandjal on õigus Sõiduki valdus omandada Sõiduki iseseisvalt ülevõtmisega või kolmandate isikute kaasamisega, kui Lepingus sätestatud juhtudel ei anna Rentnik Sõidukit Rendileandjale tähtaja jooksul üle.
 13. Volitamine
  1. Rentniku kirjaliku taotluse saamisel väljastab Rendileandja Rentnikule volikirja järgmistel juhtudel:
   1. kindlustusseltsidega seotud vaidluste lahendamine ja muude sõidukiga seotud vaidluste lahendamine kolmandate isikutega;
   2. Sõiduki väljumiseks ja kasutamiseks väljaspool Eesti Vabariigi territooriumi (kui selles on eelnevalt kokku lepitud).
  2. Rendileandjal on õigus keelduda artikli 14.1.2.p. nimetatud volikirja väljastamine Rentnikule, teavitades sellest Rentnikku. Rendileandja ei ole kohustatud põhjendama oma volikirja väljastamisest keeldumist.
 14. Viivituse ja vaikimise tagajärjed
  1. Rendileandjal on õigus rakendada viivist 24% aastas tähtaegselt tasumata summast. Lisaks eeltoodule on Rendileandjal Lepingu hilinenud maksmise korral Rendileandjal õigus sõiduk kaugelt välja lülitada.
  2. Kui Rentnik ei täida või rikub ühte või mitut järgmistest üldtingimustes sätestatud kohustustest: (i) kohustus lahendada kõik sõidukiga seotud vaidlused, (ii) kohustus kasutada sõidukit ainult isiklikuks kasutamiseks kasutamine vastavalt kasutuspiirangutele, (iii) sõiduki heas korras hoidmine, (iv) kõigi sõidukiga seotud kulude katmine, (v) kohustus täita Liikluskindlustuse ja / või KASKO kindlustustingimusi ja / või (vi) ) kohustus mitte avaldada Lepingu kohta teavet, siis maksab Rentnik Rendileandjale leppetrahvi 100 EUR iga kohustuse rikkumise korra eest.
  3. Kui Rentnik ei täida või rikub ühte või mitut järgmistest Üldtingimustes sätestatud kohustustest / keeldudest: (i) Sõiduki võõrandamise ja pantimise keeld, (ii) Sõiduki võõrandamise keeld kolmandatele isikutele, (iii) ) kohustus esitada Liikluskindlustus ja KASKO), (iv) rendileandja kohustus esitada sõiduki kasutamise või kindlustamisega seotud dokumente, (v) sõiduk on kinni peetud, vastava asutuse parklasse toimetatud ja / või riigiasutused mingil põhjusel evakueerinud ja / või vi) kohustus teatada õnnetuse toimumisest või artikli 12.6 muud sätted, siis maksab Rentnik Rendileandjale leppetrahvi 150 eurot iga kohustuse rikkumise korral.
  4. Kui Sõiduki tagastamisel Rendileandjale ületab läbitud kilomeetrite arv Rendiperioodi jooksul Rendilepingus kindlaksmääratud lubatud maksimaalse läbisõidu, on Rentnik kohustatud maksma Rendileandjale tasu 0,30 EUR iga ületatud kilomeetri kohta.
  5. Lepingus nimetatud leppetrahvi tasumine ei vabasta Rentnikku lepingus nimetatud kohustuste täitmise ning kahjude / kulude hüvitamise kohustusest.
  6. Lubatud läbisõidu, viivise ja leppetrahvi ületamise eest tasub Rentnik Lepingus nimetatud tasu 7 (seitsme) Tööpäeva jooksul alates vastava teate / arve Rendileandjale saatmise hetkest.
  7. Kui Rendileandja taganeb Lepingust vastavalt Üldtingimuste punktile 17.5.2, peab Rentnik tasuma Rendileandjale Sõiduki järelejäänud väärtuse 10 (kümne) tööpäeva jooksul alates Rendileandja päringu / arve saamise hetkest. Kui sõiduk ei ole kindlustatud (sh kindlustamata), kindlustusandja otsustab keelduda kindlustushüvitise maksmisest või kui kindlustusandja makstav kindlustushüvitis on väiksem kui sõiduki väärtus või sõidukiga toimunud sündmus ei ole kindlustusjuhtum, välja arvatud rendileandjale sõiduki eest saadud kindlustushüvitis.
 15. Rendilepingu pikendamine
  1. Rendileandjal on õigus pakkuda Rendilepingu pikendamist, saates Rentnikule teavitava teate, milles on märgitud kavandatav pikendustasu, või tehes telefoni teel pakkumise. Kui Rentnik ei ole rendilepingu tähtaja lõpuks saanud Rendileandja informatiivset teadet koos pakutava pikendustasuga, on Rentnikul õigus teha ettepanek rendilepingu pikendamiseks, (i) täites rendilepingu pikendamise taotluse veebilehel või klienditeeninduskeskuses. või (ii) rendilepingu pikendamise taotluses nimetatud e-posti aadressilt saatmine Lepingus või Veebilehel märgitud Rendileandja e-posti aadressile järgmises vormingus: „Palun pikendage lepingut nr. (märkida lepingu number)”.
  2. Kohe pärast seda, kui Rendileandja on Renditähtaja pikendamise avalduse kätte saanud ja seda hinnanud, teeb Rendileandja otsuse rendilepingu tähtaja pikendamise ja Pikendustasu suuruse või sellest keeldumise kohta, teavitades Rentnikku e-posti või telefoni teel otsus.
  3. Rendileandjal on õigus keelduda Renditähtaja pikendamisest, teavitades sellest Rentnikku. Rendileandja ei ole kohustatud põhjendama Rendilepingu pikendamisest keeldumist
  4. Hiljemalt 3 (kolme) tööpäeva jooksul pärast Rendileandja otsust pikendada renditähtaega ja pikendustasust teavitamist Rentnikule kinnitab Rentnik Rendilepingu pikendamist krediidiasutuses avatud rentniku kontolt ülekandega pikendustasu rendileandja kontole. ”, asjakohane arve number või muu teave, mis näitab selgelt makse seost rendiperioodi pikendamisega. Kui Rendileandja ei ole selles punktis nimetatud tähtaja jooksul Rentnikult pikendustasu saanud, muutuvad Rendileandja otsus Rendilepingu tähtaja pikendamise ja Pikendustasu suuruse kohta kehtetuks ning Rentnik taotleb Lepingu pikendamise
  5. Rendilepingu tähtaja pikendamine rendileandja rendilepingu pikendamise otsuses märgitud tähtajani jõustub pärast seda, kui Rendileandja on pikendustasu kätte saanud. Pikendustasu laekumisel vormistab Rendileandja rendilepingu pikendamise kohta teate Rentnikule.
  6. Juhul, kui Rendileandja ei suuda Rentnikku tuvastada isikut tõendava maksega, on Rendileandjal õigus enne Rendilepingu pikendamisest teavitamist lisaks taotleda Rentniku mõnda muud meetodit, mis võimaldab Rentnikku tuvastada või paluda Rentnikul isiklikult kohale tulla.
 16. Lepingu tähtaeg ja ennetähtaegne lõpetamine
  1. Leping jõustub selle allakirjutamisest ja kehtib kuni lepingus täpsustatud kohustuste täieliku täitmiseni.
  2. Leping loetakse täidetuks alates hetkest, kui Rentnik on Rendileandjale tasunud kogu temale kuuluva renti, samuti arvestuslikud viivised, leppetrahvid ja muud lepingus ja hinnakirjas nimetatud maksed (kui see on kohaldatav) ja tagastab sõiduki rendileandjale vastavalt lepingule. Sõiduk tagastatakse rendileandjale halvemas seisukorras - vastavalt lepingule kattis kõik rendileandja kaotused / kulud.
  3. Lepingus nimetatud kohustused loetakse õigeaegselt täidetuks, kui nende täitmine on toimunud hiljemalt kohustuste täitmise tähtaja viimasel päeval. Maksekohustus on täidetud hetkest, kui makse summa krediteeritakse vastava lepingupoole kontole.
  4. Rentnikul on õigus Lepingust enne lepingu tähtaega kogu Lepingu kehtivuse ajal taganeda, teatades sellest Rendileandjale kirjalikult 30 (kolmkümmend) päeva ette. Kui Leping lõpetatakse rendilepingu minimaalse tähtaja jooksul või enne rendilepingu tähtaega, on Rentnik kohustatud maksma Rendileandjale Rendilepingu ennetähtaegse ülesütlemise korral leppetrahvi Tagatisraha summa ulatuses.
  5. Rendileandjal on õigus lepingust ühepoolselt taganeda, teavitades Rentnikku kirjalikult, kui esineb mõni järgmistest juhtumitest:
   1. Rentnik on üle 10 (kümne) kalendripäeva täielikult või osaliselt möödas mõni lepingus nimetatud rendimakse ja / või lepingutasus määratud komisjoni tasu või muu maksetähtaeg vastavalt rendileandja arvele / teatele;
   2. Sõiduk on varastatud, täielikult hävinud, seda ei leita, kolmandad isikud on seda konfiskeerinud, evakueerinud või selle kasutusõigust piiranud;
   3. Pärast Lepingu sõlmimist avastab Rendileandja, et Rentnik on Rendileandjale esitatud dokumentides esitanud valeandmeid või puudulikke andmeid ning sellise teabe edastamine / esitamata jätmine on mõjutanud Rentniku kohustuste täitmist või Rendileandja otsust rentida
   4. Rentnik ei täida või täidab ebaõigesti lepingu jaotises Üldtingimused “Sõiduki kasutamine”, “Sõiduki hooldus- ja remonditingimused”, “Sõidukikindlustuse tingimused”, “GPS-seade”, “Muu” sätestatud nõudeid. Poolte õigused ja kohustused “või„ Viivituste ja kohustuste rikkumise tagajärjed “või lepingu Rendilepingu osas nimetatud kohustusi ja tuvastatud rikkumist ei ole kõrvaldatud 5 (viie) tööpäeva jooksul alates Rendileandja kirjaliku teate saatmisest. teade või selline rikkumine on toime pandud korduvalt;
   5. Rentniku vastu on suunatud kolmandate isikute põhjendatud nõuded, mille kogusumma ületab 20% (kakskümmend protsenti) Rendilepingu nimetatud Sõiduki väärtusest;
   6. Seaduses määratud tähtaja jooksul ei ole Rentnik tasunud määratud haldustrahve ega muid Sõidukiga seotud trahve ega muid makseid, mida juht, kasutaja, sõiduki valdaja või omanik on kohustatud tasuma, kui selline maksmata summa ületab 100 eurot (ükssada eurot) ja selline viivitus ületab 30 (kolmkümmend) päeva;
   7. kui Rentnik ei ole järginud muid Rentniku ja Rendileandja vahel sõlmitud lepingus sätestatud sätteid ning mille rikkumise tagajärjel on Rendileandjal õigus ühepoolselt sellisest lepingust taganeda;
   8. Rentniku maksejõuetusmenetluse avaldus on kohtule esitatud või Rentniku maksejõuetusmenetlus on kohtuotsusega välja kuulutatud;
   9. Rentnik on surnud või tunnistatakse teadmata kadunuks või teadmata kadunuks;
   10. käendaja suhtes - juriidiline isik, kes on taganud rentniku kohustused, kohtule on esitatud pankrotiavaldus või õiguskaitsemenetluse taotlus, käendaja reorganiseeritakse või likvideeritakse või ei vasta lepingutingimustele asjakohane tagatisleping ja 5 (viie) tööpäeva jooksul ei ole Rentnik esitanud ühtegi teist Rendileandjale vastuvõetavat garantiid;
   11. käendaja - füüsiline isik, kes on garanteerinud Rentniku kohustused, on surnud, tunnistatakse teadmata kadunuks või teadmata kadunuks, käendajale on käendaja vastu esitatud füüsilise isiku maksejõuetusmenetluse taotlus või käendaja ei täida vastavat tagatislepingut, ning 5 (viie) tööpäeva jooksul pärast teate kättesaamist ei ole Rentnik esitanud ühtegi teist Rendileandjale vastuvõetavat garantiid;
   12. Rentnik tühistab vastavalt Lepingule Rendileandjale antud nõusoleku ja / või volituse;
   13. Rentnikul või Rentnikuga seotud isikutel (Rentniku abikaasal ja / või käendajal) on Rendileandja või mõne koostööpartneri ettevõttele vastu tekkinud rikkumine, mis tuleneb mis tahes muust sõlmitud lepingust;
   14. 5 (viie) päeva jooksul pärast akti allkirjastamist ei registreerita Rentnikku liiklusohutuse direktoraadis sõiduki valdajana rendileandjast sõltumatutel põhjustel.
  6. Pärast mis tahes Üldtingimuste punktis 17.5 nimetatud asjaolude ilmnemist loetakse Leping lõppenuks päeval, mil Rendileandja on Rentnikule Lepingu lõpetamise teate saatnud.
  7. Kui Rendileandja taganeb Lepingus kindlaksmääratud juhtudel ühepoolselt Lepingust:
   1. Rendileandja ei ole kohustatud tagastama Rentnikule temalt, komisjonilt saadud rendimakseid ja muid rentnikult saadud või rentniku nimel tehtud makseid, mille Rendileandja on lepingu täitmise raames saanud;
   2. Rentnik peab Rendileandja esimesel nõudmisel viivitamata andma komplektse sõiduki rendileandjale või rendileandja koostööpartnerile üle vastavalt üldtingimuste jaotises "Sõiduki üleandmine rendileandjale pärast rendiperioodi lõppemist"; koos kõigi süütevõtmete ja turvasüsteemi juhtimisseadmetega, sõiduki registreerimistunnistuse ja muude aktidega, mis Rentnikule üle anti;
   3. Rentnik volitab Rendileandjat võtma Sõiduki valdusse või usaldama ülevõtmise kolmandatele isikutele ilma täiendavaid kohtumenetlusi algatamata;
   4. kõik Rentniku tehtud parendused, mida ei saa Sõidukist eraldada ilma seda kahjustamata või mille tagajärjel Sõiduk ei saa liikluses osaleda, muutuvad Rendileandja omandiks tasuta (kui Pooled pole kokku leppinud teisiti).
   5. Rendileandja esimesel nõudmisel ja lisatingimuste täitmisel peab Rentnik katma kõik Lepingust tulenevad Rendileandja nõuded, sealhulgas tasuma Rendilepingu ennetähtaegse lõpetamise Rendilepingu nimetatud leppetrahvi;
   6. Rentnik arvestab ja peab tasuma Rendi ajavahemiku eest kuni Sõiduki tagastamiseni Rendileandjale, Rendileandja koostööpartnerile või teisele Rendileandja poolt volitatud isikule.
 17. Lepingutingimuste muutmine
  1. Lepingu sätteid võib muuta või täiendada ainult poolte kirjalikul kokkuleppel. Erandid kirjaliku lepingu vajadusest on: (1) identifitseerimismakse rentniku kontolt, mis on avatud Eesti registreeritud krediidiasutuses, või muu meetod, mis võimaldab rentniku tuvastada, (2) lepingu muudatused, kui maksud või lõivud jõustuvad lepingu kehtivuse ajal ja / või reguleerivate asutuste otsuste tagajärjel tekivad asjaolud, mis kehtestavad rendileandjale lisamakseid või vähendavad lepingu või sõiduki rentimisega seotud makseid, hinnakirja.
  2. Kui Lepingu kehtivuse ajal jõustuvad maksud või lõivud või õigusaktide ja / või reguleerivate asutuste otsuste tagajärjel ilmnevad asjaolud, mis kehtestavad Rendileandjale lisatasusid või vähendavad Lepingu või Sõiduki rentimisega seotud makseid, rendileandja 30 (kolmkümmend) päeva ette teavitage Rentnikku, saates Rentnikule sellekohase teate ja need jõustuvad pärast nimetatud tähtaega täiendavaid juriidilisi toiminguid tegemata.
  3. Rendileandjal on õigus Hinnakirja igal ajal ühepoolselt muuta, sealhulgas määrata uued kuluartiklid või jätta olemasolevad välja. Teave Hinnakirja muudatuste kohta on kättesaadav Veebilehel ja Rentnikku teavitatakse Rendileandjale Rentnikuga kättesaadavate sidevahendite kaudu vähemalt 14 (neliteist) kalendripäeva enne muudatuste rakendamist, saates Rentnikule asjakohast teavet muudatused hinnakirjas ja uues hinnakirjas. Hinnakirja praegune versioon on kättesaadav Rendileandja veebilehel ja see kehtib Poolte vaheliste suhete kohta tulevikus.
 18. Vaidluste lahendamine
  1. Leping tuleb täita ja kõik lepingu täitmisega seotud vaidlused Poolte vahel lahendada vastavalt Eesti Vabariigis kehtivatele seadustele ja määrustele.
  2. Kõik vaidlused või nõuded, mis tulenevad käesoleva lepingu rikkumisest või tühisusest või on sellega seotud, lahendatakse vaidlus Harju Maakohtus (või hageja valikul Pärnu Maakohtu Haapsalu kohtumajas), sealt edasi Tallinna Ringkonnakohtus, Eesti Vabariigi normatiivaktide alusel.
 19. Muud sätted
  1. Kui lepingu tekstis nimetatud arvude suuline väljendus erineb nende arvulistest väljenditest, loetakse arvude suuline väljendus kokkulepituks. Kui Rendileping on vastuolus üldtingimustega, kehtivad Rendilepingu tingimused.
  2. Kõik lepinguosaliste varasemad läbirääkimised, kokkulepped ja kirjavahetus kaotavad lepingu sõlmimisel oma õigusliku jõu.
  3. Kõik lepinguosaliste teated edastatakse kirjalikult eesti keeles ja saadetakse teisele lepinguosalisele posti või e-posti teel lepingus või taotluses nimetatud postiaadressile ja / või e-posti aadressile. Posti teel saadetud kirjavahetus loetakse saabunuks 7. (seitsmendal) kalendripäeval pärast Eesti postitemplis tähitud kirja postiasutusse toimetamise kuupäeva, e- post aga 2. (teisel) tööpäeval pärast saatmine.
  4. Rentnikku teavitatakse, et Rendileandjal on õigus töödelda Rentniku isikuandmeid, samuti edastada ja vastu võtta Rentniku andmeid ja muud teavet kolmandatelt isikutelt, andmebaasidest, raamatupidamissüsteemidest (nt rahvastikuregister, Riigi tuluteenistuse teave tulude kohta, riik Sotsiaalkindlustusametid, elatisega seotud tagatisfondi taotlejate ja võlgnike register, krediidibürood ja võlaajaloo andmebaasid jne) ning töötlevad neid riskihindamise, kliendiinfo kontrollimise, klientide raamatupidamise eesmärgil, kuid mitte ainult , teenuste pakkumine, pakkumine ja hooldus, lepingute sõlmimine ja muud eesmärgid vastavalt Rendileandja privaatsuseeskirjadele.
  5. Rendileandjal on õigus helistada, saata tekstsõnumeid (SMS, Viber, Watsapp vms), või kasutada teised Rentniku poolt määratud mobiilioperaatori määratud ühenduse numbrile, saata e-kirju Rentniku määratud e-posti aadressile, samuti saata e-posti aadressi Rentniku postiaadress, et jõuda Rentnikuni. Kui Rentnikku ei ole võimalik Rentniku antud sidevahendite ja kontaktandmete abil kätte saada, võib Rendileandja kasutada Rentnikuga suhtlemiseks mis tahes talle teatavaks saanud või eelmise koostöö käigus kasutatud kontaktandmeid.
  6. Rentnikku teavitatakse, et Rentnikule Sõidukite renditeenuste osutamise finantseerimine suunatakse teatud kolmandate isikute vahenditelt ja rendi maksmisest saadud vahendeid saab kasutada Rendileandja kohustuste täitmiseks kolmandate isikute ees, seega Rentnik on teadlik, et Rendileandja ja Rentniku kohustuste täitmise kontrollimiseks võib Rendileandja Rentniku isikuandmeid nimetatud kolmandale isikule edastada.
  7. Käesoleva lepingu sõlmimisega kinnitab Rentnik, et on Rendileandja privaatsuspoliitikaga tutvunud ja tutvunud, teda teavitatakse tema kui andmesubjekti õigustest, Rendileandja poolt töödeldavate andmete kategooriatest, alusest ja eesmärgist, võimalustest antud nõusolek tagasi võtta ja muud selles kirjeldatud mõisted.
  8. Pooled kohustuvad mitte avaldama kolmandatele isikutele lepingust tulenevat teavet, välja arvatud Eesti Vabariigi normatiivaktides ja lepingus nimetatud juhtudel.
  9. Rentnikul ei ole õigust ilma Rendileandja kirjaliku nõusolekuta üle anda kõiki või osa Lepingus nimetatud õigusi ja kohustusi, samuti Lepingust tulenevaid nõudeid kolmandatele isikutele.

HINNAKIRI

 • Taotluste töötlemine - TASUTA
 • Lepingu tingimuste muutmine – 50,00 EUR
 • Lepingu ennetähtaegne ülesütlemine – 3 kuu Rendi ulatuses
 • Sõiduki otsimise ja tagastamise tasu, kui klient ei tagastanud sõidukit vabatahtlikult lepingus ja ülesütlemises märgitud aja jooksul – 500 EUR. Summa ei sisalda puksiiri maksumust, mida hüvitatakse eraldi vastavalt tegelikul kulutusele.
 • Uue võtmete tellimine – 200 EUR / 1 tk.
 • Muud kulud, seotud võlgade sissenõudmisega ja sõiduki tagastamisega (riigilõivud, andmebaasipäringute tasud, puksiirauto, õigusteenused jne) – vastavalt tegelikule kulule.
 • Lepingu ennetähtaegset lõpetamise puhul kehtib järgmine hinnakiri:
  • Sõiduki välipesu 40 EUR
  • Salongi puhastus 30 EUR
  • Salongi keemiline puhastus 200 EUR
  • Kriimude poleerimine 200 EUR
  • Sõiduki osade üle värvimine (1 osa / 230 EUR)
Facebook
19830 inimest soovitavad meid!
Asset 14 Meeldib
Balticar automüügiplats
Balticar automüügiplats on suurim autode müügiplats Eestis. Kõik automargid ühes kohas - tule proovisõidule ja vali oma uus auto välja!
Autod müügis: 989
Autode kokkuostu esindused
Balticar ja Autorahaks sõidukite kokkuostu esindused on avatud üle Eesti: Tallinnas, Tartus, Narvas ja Pärnus.
Tule hindamisele või saada pakkumine läbi meie kodulehe.
Loe lähemalt
 • 3557
  Aastal 2019 müüsime 3557 autot
 • 15
  Iga päev lisame vähemalt 15 uut pakkumist
 • 10
  Üle 10 aasta Eesti turul
 • 30k
  Rohkem kui 30000 klienti on ostnud meilt auto
Autod müügis
989
Sõidukite müüja
Autoplats OÜ
Registrikood 16857330
Punane 6A, Tallinn
info@balticar.com
+372 5910 1044
Finantsteenuste osutajad
Mogo OÜ
info@mogo.ee
+372 6 888 200
mogo.ee
Autokiirpant OÜ
info@autokiirpant.ee
+372 51 66 715
autokiirpant.ee
Võta meiega ühendust
* - nõutud väljad
Sending ...